Skyltar för kemiska arbetsmiljörisker

Skyltar och märkning för kemiska risker har olika utseende beroende på var den ska användas. Vi reder ut alla frågetecken och förklarar vad som gäller.

SKYLTAR FÖR KEMISKA RISKER

UTSEENDE

En skylt för en kemisk arbetsmiljörisk har vit bakgrund, med en röd ram med form som en (rätvinklig) romb och svart symbol – när skylten avser förvaringsplats eller behållare.

Avser märkningen en kemisk arbetsmiljörisk i en rörledning finns det olika märkfärger beroende på olika kemiska riskkällor. Märkningen ska vara minst 75 mm bred och beror på rörets ytterdiameter samt ska texthöjden vara minst 6 mm på alla tecken.

ADR-märkning av farligt gods vid transport har ett annat utseende än för ovanstående tillfällen. Farligt gods delas in i nio olika klasser beroende på dess egenskaper. Formen på märkningen, dvs dekalen, är alltid en (rätvinklig) romb.

BETYDELSE

Skylten och märkningen förvarnar om att man ska vara uppmärksam på att innehållet en viss typ av riskegenskap.

SKYLTENS OCH MÄRKNINGENS SYFTE OCH FUNKTION

Att informera om vilken typ av risk som gömmer sig i kärlet.

I kategorin för kemiska arbetsmiljörisker gör man skillnad gällande uppmärkningen ifall det avser en förvaringsplats, behållare, rörledningar eller transport av farligt gods.

CLP-förordningen (Classification, Labelling and Packaging) innehåller regler för farlighetsklassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar som levereras eller tillhandahålls inom EU. Piktogrammen för CLP gäller för behållare och förvaringsplatser av kemiska arbetsmiljörisker.

Rörledningar ska markeras med pil för strömriktningen. Ledningarna färgmarkeras olika beroende på vilka ämnen som finns i rören. Om en rörledning innehåller en farlig kemisk produkt ska den också märkas med CLP:s faropiktogram. Vilket piktogram som gäller för ämnet är beskrivet i ämnets säkerhetsdatablad.