När använder man Supernova skyltar?

Vi ger dig svar på när du ska använda Supernova® skyltar respektive efterlysande och belysta/genomlysta skyltar samt vilka standarder du kan välja mellan.

SUPERNOVA® SORTIMENTET FINNS I TVÅ UTFÖRANDEN

- enligt standarden ISO 7010:2019 och föreskriften AFS 2020:1

Supernova® färgefterlysande utrymningsskyltar och brandredskapsskyltar finns båda med två olika piktogramspråk - ISO 7010:2020 samt AFS 2020:1. ISO är den internationella standarden som EU har anammat och AFS är den svenska föreskriften.

I samband med att den europeiska standarden EN ISO 7010:2012 godkändes av den Europeiska standardiseringskommittén (CEN) i juni 2012 ska alla medlemsländer, inklusive Sverige, godkänna standarden som en nationell standard. (ISO 7010:2012 har ersatts av ISO 7010:2019/Amd 1:2020??).

ISO 7010:2012 fastställer utformningen av grafiska symboler och varselfärger för säkerhetsskyltar. De tillhörande riktningsanvisningarna för utrymningsskyltar fastställs i ISO 16069. Sedan Arbetsmiljöverket godkände de nya europeiska piktogrammen enligt SS-EN ISO 7010:2012 för utrymningsskyltar och brandredskapsskyltar gäller de parallellt med de redan befintliga piktogrammen enligt AFS 2020:1. Som resultat av denna utveckling tillhandahåller Systemtext två sortiment för utrymning och brandutrustning.

UTRYMNINGSSKYLTARNAS OLIKA BETYDELSE

Även om det finns två gällande standarder för Supernova® utrymningsskyltar, med snarlika symboler, betyder det inte att motsvarande skyltarnas utseende kan tolkas exakt likadant. Här är nyckeln att lära sig förstå pilens betydelse. I tabellen nedan visar vi de olika skyltarnas betydelser och uppmärksammar skillnaderna.

Grafiska symboler enligt EN ISO 7010:2020 och riktningsanvisningar enligt ISO 16069

Utformning och riktningsanvisningar enligt AFS 2020:1

VILKEN STANDARD SKA MAN VÄLJA FÖR SUPERNOVA® UTRYMNINGSSKYLTAR OCH BRANDUTRUSTNING?

I dagsläget finns det inget entydigt svar, då båda standarderna är nationellt godkända och uppfyller lagkraven. Det är upp till varje enskild verksamhet att själva bedöma och avgöra vilken standard man väljer att använda sig av på arbetsplatsen.

NÄR ANVÄNDS SUPERNOVA® SKYLTAR RESPEKTIVE SKYLTAR SOM INTE ÄR EFTERLYSANDE?

Enligt AFS 2020:1 ska man i de fall där dagsljuset är otillräckligt använda skyltar med efterlysande färger, reflekterande material eller artificiell belysning. Detta innebär att i mörkare lokaler uppfyller inte efterlysande skyltar kraven, utan att det krävs färgefterlysning, såsom Supernova® skyltar. Skyltarna ska vara lätta upptäcka och förstå.

NÄR ANVÄNDER MAN SUPERNOVA® SKYLTAR OCH NÄR KRÄVS DET BELYSTA/GENOMLYSTA SKYLTAR?

Boverkets byggregler, BBR, delar in lokaler i olika verksamhetsklasser och ställer krav på ”vägledande markering” för en del av dem. Vägledande markering betyder att belysta eller genombelysta skyltar med batteribackup måste användas. Dessa ska då placeras i anslutning till de dörrar och fönster som är avsedda för utrymning. Längs med utrymningsvägen kan man använda Supernova® skyltar vid t ex riktningsförändringar.

I de verksamhetsklasser där vägledande markering inte fordras är Supernova® skyltar, tack vare deras färgefterlysande egenskap, det självklara valet som utrymningsmarkering. De är lätta att känna igen i en utrymningssituation och uppfyller kravet från AFS 2020:1 om att skyltar ska vara efterlysande i sina färger där dagsljuset är otillräckligt.

Hur monterar man Supernova® skyltar?

Vi går igenom flera enkla sätt som du kan montera dina Supernova® skyltar på. Vi har olika montagleösningar beroende på underlaget: vägg, golv, tak och dörr.

Säker utrymning för personer med synnedsättning

En unik tillgänglighetsprodukt som i ett nödläge möjliggör orientering av utrymning på egen hand. Få råd om var en taktil utrymningsskylt ska placeras.

Tips för effektiv uppladdning

Efterlysningen påverkas av faktorer som dagsljus, vilken typ av artificiell ljuskälla som används, belysningsstyrkan samt kallvitt ljus eller gulvitt ljus.